اداره برق شهرستان دزاپ اقدام به صدور قبض های میلیونی برق کرده که اعتراض مردم را در پی ‌داشته است.

یکی از مخاطبان رصد در این خصوص گفت: «در شهر زاهدان قبض های برق بصورت نجومی برای مردم ارسال شده در این ماه نسبت به ماه های قبل خیلی بیشتر از آن چیزی که فکرش را می کردیم پول برق آمده است.»