مردم بلوچستان و سیستان همچنان در انتظار توجه مسئولین برای تامین گاز مایع هستند.

به گزارش رصد بلوچستان، جمهوری اسلامی با عدم تامین نیازهای اولیه مردم، شرایط را بسیار سخت کرده که در این زمینه بویژه در برآورد کردن نیازهای اولیه اقدامی در دستور کار نداشته است.

کمبود گاز در شهرهای بلوچستان و سیستان باعث شده مردم ساعت ها مقابل جایگاه های توزیع و در صف های توزیع گاز در شرایط کرونایی حضور داشته باشند.

این کمبود همچنین افزایش قیمت آن را نیز به همراه داشته، هر عدد کپسول سیلندر گاز که طبق مصوبه ی جمهوری اسلامی ۹۶۰۰ تومان اعلام شده در برخی شهرها به ۴۰ هزار تومان رسیده است.

مردم بلوچ به دلیل فرا رسیدن فصل سرما و کمبود گاز مایع به شدت ابراز نگرانی کرده که در این فصل می تواند شرایط آنها را سخت تر کند.

همچنین عدم نظارت دستگاه های اجرایی بر بازار باعث سوءاستفاده دلالان شده و بی تفاوتی مسئولین دست آنها را برای احتکار و افزایش قیمت اقلام باز کرده است.