ماموران هنگ مرزی جالق و کله گان با شرب و شتم سوخت بران، آنها را مورد آزار و اذیت قرار دادند.

به گزارش رصد بلوچستان، ماموران هنگ مرزی #جالق و بخش #کله‌گان شهرستان #گلشن با تعقیب و گریز سوخت‌بران موتوری و توقیف، آنها را با رفتار خشونت آمیز مورد ضرب و شتم قرار دادند.

گفته می‌شود ماموران هنگ مرزی #جالق و #کله‌گان در پی تعقیب سوخت‌بران موتوری، با سپر خودرو به موتور مورد تعقیب کوبیده تا بتوانند آن را متوقف کنند.

بر اساس این گزارش، ماموران جمهوری اسلامی سوخت‌بران را با پوتین مورد ضرب و شتم قرار داده و آنها را کف زمین خوابانده و با موتور از روی‌شان عبور می‌کنند که موجب جراحات شدید و شکستگی اعضاء آنها شده است.

طبق این گزارش، ماموران هنگ مرزی شهرستان #جالق و بخش #کله‌گان سوخت‌بران را تحقیر کرده و به لباس بلوچی آنان نیز توهین می‌کنند.

لازم به ذکر است که مردم بلوچ در نواحی مرزی بلوچستان به دلیل نبود شغل مناسب به کار سوخت بری مشغول هستند که نیروهای نظامی به بهانه قاچاق آنها را سرکوب می‌کنند.