به دنبال طوفان باد و باران و زیرساخت های ضعیف، خطوط ارتباطی بندر بریس به مدت ۴۸ ساعت از دسترس خارج شدند.

به گزارش رصد بلوچستان، یکی از اساسی ترین نیازهای جامعه بشری در عصر ارتباطات و تکنولوژی خطوط مخابراتی و اینترنت است که به یکی از ضروریات تبدیل شده است.

جمهوری اسلامی با نام طرح موسوم به توسعه سواحل مکران در محور اقتصادی و گسترش روابط سیاسی با کشورهای دیگر که باید نقش بسزایی در ایجاد رفاه و آسایش مردم داشته باشد، تاکنون بالعکس عمل کرده و شهروندان مناطق ساحلی را از ابتدایی ترین نیازها محروم کرده است.

بسیاری از مناطق ساحلی بلوچستان این روزها با مشکل قطعی و اختلال در اینترنت دست به گریبان هستند؛ حتی در برخی مناطق علاوه بر دسترس نبودن، اینترنت به یک رویا برای شهروندان تبدیل شده است.

گزارش ها از روستای بندری #بریس حاکی است که در پی طوفان باد و باران روزهای اخیر، خطوط مخابراتی از دسترس خارج شدند و مشکلات زیادی را برای شهروندان این منطقه بوجود آورده است.

این در حالیست که آذری جهرمی وزیر ارتباطات با سفر به بلوچستان وعده ارتقای زیرساخت های مخابراتی را داده بود اما پس از گذشت ماه ها این وعده ها عملی نشد.