جمهوری اسلامی تاکنون برای کنترل و مهار ویروس کرونا در وضعیت قرمز آن در شهرستان خاش اقدامی انجام نداده است.

به گزارش رصد بلوچستان، با اعلام وضعیت قرمز کرونا در شهرستان #خاش مانند دیگر نقاط جغرافیای ایران، جمهوری اسلامی برای اعمال محدودیت ها تاکنون اقدامی در دستور کار نداشته است.

این در حالیست که در مناطق و شهرهای جغرافیای ایران اعمال محدودیت و منع رفت و آمد اتخاذ شده اما در شهرستان #خاش و دیگر شهرهای بلوچستان تدابیری اتخاذ نشده است.

شهروندان خاش با انتقاد شدید از عملکرد ستاد ملی کرونا خواستار اعمال محدودیت ها و منع رفت و آمد از شهرهای دیگر به این شهرستان هستند.

یکی از شهروندان خاش نیز در این مورد گفت: “با اعلام وضعیت قرمز کرونا، کسب و کار مردم این شهرستان به شدت دچار رکود شده و وضعیت معیشت مردم بحرانی است، اما جمهوری اسلامی برای کمک های معیشتی به مردم اقدامی در دستور کار ندارد و خبری از آن نیست.”