نیروهای بلوچ در آزمون استخدامی پذیرش و استخدام نشدند و غیربومیان جایگزین بومیان شده اند.

به گزارش رصد بلوچستان، بنابر گزارش های دریافتی، در نتایج آزمون استخدامی سال جاری تنها نیروهای غیربومی در بلوچستان پذیرش شدند.

به گفته منابع مطلع، قرار بود که در آزمون استخدامی امسال بومی گزینی شود و واجدین شرایط مناطق مختلف بلوچستان پذیرش و به استخدام درآیند.

پس از اعلام نتایج آزمون و مصاحبه، بیش از ۹۰ درصد از افراد قبول شده در آزمون استخدامی را غیربومیان تشکیل داده اند.

بسیاری از واجدین شرایط و نخبگان بلوچ در این آزمون شرکت کرده بودند، اما از استخدام و پذیرش آنها ممانعت شده و با وجود داشتن رتبه های حایز اهمیت از پذیرش آنها جلوگیری شده است.

گفتنی است، پیش از این نیز در چابهار، دزاپ و مناطق دیگر از استخدام و جذب نیروهای بلوچ توسط ارگان های دولتی ممانعت شده بود.