پرسنل دفترپیشخوان ریگان مملکت بلوچستان با پرخاش و برخورد تند با مراجعین رفتار می کنند.

به گزارش رصد بلوچستان، عدم خدمت رسانی مطلوب و برخورد و رفتار نامناسب پرسنل دفتر پیشخوان #ریگان مملکت بلوچستان، انتقاد و گلایه شدید شهروندان این منطقه را به همراه داشته است.

یکی از شهروندان ریگان مملکت بلوچستان در این مورد گفت: “پرسنل این دفتر بدون توجه به خدمت رسانی به ارباب رجوع آنها را ساعت ها در دفتر پیشخوان معطل می کنند.”

این شهروند در ادامه گفت: “با وجود اعتراض شهروندان، پرسنل دفتر پیشخوان با پرخاش و برخورد تند و زننده با آنها رفتار می کنند.”

این شهروند افزود: “رئیس دفتر پیشخوان نیز با وجود آگاهی از وضعیت برخورد پرسنل و خدمت رسانی، اقدامی برای رفع این معضل در دستور کار نداشته است.”

عدم نظارت بر دستگاه های اجرایی توسط جمهوری اسلامی شهروندان مناطق مختلف مملکت بلوچستان را در وضعیت دشواری قرار داده است.