«همه ايران، سراوان بلوچستان است»

مردم جغرافیای ایران با اعلام حمایت از قیام مردم سراوان و الگو گرفتن از جوانان غیور سراوان خبر از گسترش اعتراضات در شهرهای جغرافیای ایران دادند.

فردا عصر چهارشنبه ۶ اسفند، اعتراض سراسرى و بيرون آمدن هموطنان در سراسر کشور از خانه هايشان حتى در ماشين هايشان در جهت حمايت از جوانان غيور بلوچ سراوان.

کشتار سوخت بران بلوچ توسط سپاه پاسداران به کابوس جمهوری اسلامی تبدیل شده است.

هیچ قدرتی جلودار اراده پولادین مردم با اتحاد و یکپارچگی نیست، چنانچه جوانان و مردم غیور سراوان با اراده پولادین خود در مقابل نیروهای تا دندان مسلح سپاه پاسداران به نمایش گذاشته و ساختمان فرمانداری را در کمترین زمان ممکن تسخیر کردند.