اهالی روستای نصری به خطوط مخابراتی دسترسی ندارند و از عملکرد جمهوری اسلامی ناراضی هستند.

به گزارش رصد بلوچستان، بسیاری از مناطق مملکت بلوچستان در عصر تکنولوژی و فناوری اطلاعات از حداقل امکانات محروم هستند.

جمهوری اسلامی که خود را یک حکومت مدرنیته و پیشرفته عنوان می کند، پس از ۴۲ سال توان برآورد کردن نیازهای شهروندان را ندارد.

روستای #نصری از توابع بخش #گافر شهرستان #بشکرد مملکت بلوچستان از زیرساخت های ارتباط مخابراتی محروم است و اقدامی در راستای رفع محرومیت ها انجام نشده است.

این در حالیست که فرماندار این منطقه وعده پیگیری و رفع این معضل را در ماه های اخیر به اهالی روستا داده بود اما تاکنون هیچگونه پیگیری صورت نگرفته است.