بررسی ها و گزارش های میدانی از بلوچستان به ما نشان می دهد که همکاری های امنیتی در سطح بالایی  بین دولت های پاکستان و ایران برای کشتن فعالان سیاسی در خاک همدیگر وجود دارد.

در ماه های اخیر نیروهای امنیتی رژیم ایران و  پاکستان چندین ترور موفق و ناموفق در دو خاک داشته اند.