جوانان آگاه و بیدار طایفه شهنوازی و گرگیج در بیانیه هایی جداگانه، اعدام های گسترده زندانیان بلوچ توسط جمهوری اسلامی را محکوم کردند.

به گزارش رصد بلوچستان، جوانان بیدار و آگاه طایفه شهنوازی و گرگیج در دو بیانیه جداگانه اعدام زندانیان بلوچ توسط جمهوری اسلامی را محکوم کردند.

جوانان طایفه شهنوازی در بیانیه خود نوشته اند: «اعدام زندانیان بلوچ آن هم به بهانه جرائم مواد مخدر غیر از ایجاد رعب و وحشت و پاک کردن صورت مسئله چیز دیگری نیست.»

در ادامه بیانیه آمده، «حکومت اگر به دنبال رفع این معضل است باید برای مردم کار و شغل فراهم کند تا کسی شرمنده زن و بچه خود نباشد.»

در بیانیه جوانان طایفه گرگیج نیز آمده است که، «حکومت برای اینکه بتواند بر طول عمر خود بیفزاید دست به اعدام های گسترده زده تا مردم را از هرکاری بر حذر دارد.»

جوانان این دو طایفه ضمن محکوم کردن اعدام زندانیان بلوچ اعلام کردند که حکومت روزی تقاص خون های ریخته شده بلوچ ها، کودکان یتیم و خواهران بیوه و بی سرپرست شده را خواهد داد.

لازم به ذکر است، در طول یک هفته بیش از ۲۰ زندانی بلوچ در زندان هاب جمهوری اسلامی به بهانه های مختلف اعدام شدند.