مردم شهرستان خاش با وجود افزایش قیمت مرغ به آن دسترسی ندارند.

به گزارش رصد بلوچستان، جمهوری اسلامی با عدم مدیریت مناسب باعث شده اقلام مختلف در بلوچستان با افزایش قیمت و کمبود مواجه شوند.

در این راستا روز گذشته با افزایش ۱۰ هزار تومانی قیمت مرغ در شهرستان #خاش، هر کیلو مرغ با ۳۲ هزار تومان نایاب شده است.

به گفته شهروندان خاش، مرغ در این شهرستان وجود ندارد و مردم با وجود مراجعه به مغازه ها نتوانستند آن را به علت نایاب شدن تهیه کنند.

این در حالیست که مقامات جمهوری اسلامی از کاهش قیمت مرغ خبر داده بودند، اما آن با چندین برابر افزایش قیمت در #خاش نایاب شده است.

بسیاری از کنشگران بر این باورند که وعده های جمهوری اسلامی و مقامات آن همیشه و هر زمان نتیجه عکس داشته است.

صاحبنظران معتقدند، جمهوری اسلامی با ضعف در مدیریت و عدم توجه به نیازهای شهروندان نسبت به سال های گذشته، ۹۹ درصد مردم در جغرافیای ایران را از خود ناراضی کرده است.