با مدیریت جمهوری اسلامی، شهروندان لیردف از نان نیز محروم هستند.

به گزارش رصد بلوچستان، مردم شهر #لیردف مملکت بلوچستان به دلیل سوء مدیریت جمهوری اسلامی با کمبود آرد و نان مواجه هستند و بسیاری از نانوایی ها نیز تعطیل شدند.

کمبود آرد در شهر #لیردف مملکت بلوچستان باعث شده بسیاری از شهروندان به شهرهای همجوار برای خرید نان مراجعه کنند که در آنجا هم با کمبود مواجه شدند.

جمهوری اسلامی در حالی قادر به تامین نیازهای اولیه شهروندان نیست که در حال ساخت بمب هسته ای برای تقابل و رویارویی با ابرقدرت های جهان است.

این کمبودها در شهرهای دیگر مملکت بلوچستان نیز گزارش شده است؛ فعالین مدنی بلوچ در سالگرد ۴۲ ساله انقلاب خمینی کمبود آرد را یکی از دستاوردهای جمهوری اسلامی عنوان کردند.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که جمهوری اسلامی جغرافیای ایران را در حال سوق دادن به قحط سالی است که این باعث ناامنی و سرقت ها در شهرهای مختلف خواهد شد.