منابع طبیعی شهرستان راسک، زمین های آبا و اجدادی مردم بلوچ شهر پیشین را مصادره کرده است.

به گزارش رصد بلوچستان، امروز ۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، منابع طبیعی شهرستان #راسک، بسیاری از زمین های مردم شهر #پیشین را به بهانه اراضی ملی مصادره کرده است.

این زمین ها در حالی توسط جمهوری اسلامی مصادره شده اند که مردم بلوچ از قرن ها پیش در آنها سکونت داشته و یا از آبا و اجداد به آنها رسیده اند.

مردم بلوچ قبل از حکومت های پهلوی و جمهوری اسلامی و حتی از قرن ها پیش در این منطقه سکونت داشته اند؛ اما اکنون جمهوری اسلامی با استفاده از زور در حال تصاحب این زمین ها است.

مصادره زمین های مردم بلوچ بارها انتقاد روحانیون بلوچ اهل سنت را به همراه داشته است، اما جمهوری اسلامی با بی اعتنایی نسبت به آن همچنان در حال مصادره زمین ها است.