جمهوری اسلامی به بهانه اراضی ملی چهار هکتار از زمین های مردم بلوچ را مصادره کرد.

به گزارش رصد بلوچستان، مصادره زمین های مردم بلوچ توسط جمهوری اسلامی به بهانه اراضی ملی همچنان ادامه دارد.

طاهری فرمانده انتظامی بلوچستان بدون نام بردن از منطقه مورد نظر که زمین های آن از مردم گرفته شده خبر داده که این زمین ها چهار هکتار بوده که از مردم بلوچ با همکاری منابع طبیعی رفع تصرف شده است.

همچنین طاهری ارزش این زمین ها را ۲۰ میلیارد تومان اعلام کرده است.

این در حالیست که این زمین ها متعلق به مردم بلوچ است که از آبا و اجداد به آنها رسیده و قرن هاست که در آن سکونت دارند.

در این زمینه پیشتر مولانا عبدالحمید امام جمعه اهل سنت دزاپ گفته بود که زمین های بلوچستان متعلق به مردم بلوچ است و هیچ ارگانی حق ندارد آنها را به بهانه های مختلف از مردم بگیرد.