فرماندار سیرجان از ارسال سهمیه مرغ غرب مکران جلوگیری می کند.

به گزارش رصد بلوچستان، با دستورالعمل ستاد تنظيم بازار استان و ابلاغيه استاندار مبني بر تامين مرغ استان بر اساس سرانه جمعيتي شهرستانها بر اساس كشتار روز مرغ، كشتارگاه مرغ #سيرجان كه تامين كننده مرغ غرب مکران معرفي شده با دستور فرماندار اين شهر از دادن سهميه اختصاصي شهرستانهاي جنوبي امتناع می کند.

اين موضوع باعث شده طي دو روز گذشته مرغ در شهرستانهاي #کهنوج ، #رودبار_جنوب ، #منوجان، #کلاگنج و #فارياب مملکت بلوچستان كمياب شود.

به گفته جمشيدي عامل توزيع مرغ در #منوجان مملکت بلوچستان، ماشين حمل مرغ دو روز است كه در #سيرجان معطل شده و با دستور فرماندار سيرجان، كشتارگاه از دادن مرغ سهميه منوجان امتناع كرده است.

حسين سلطاني مباشر تامين و توزيع مرغ پنج شهرستان جنوبي نيز با تاييد اين موضوع، دستور فرماندار سيرجان را خارج از دستورالعمل استان دانست.

مروجي مديركل صمت جنوب كرمان در گفتگو با جبارزارعي در خصوص مشكل تامين مرغ در پنج شهرستان با انتقاد از فرماندار سيرجان گفت: “مسئولين در سطح استان در شرايط فعلي بايد در كنار هم براي رفع مشكلات تصميم گيري كنند و همانطور كه حق مردم سيرجان و كرمان است كه مرغ مورد نيازشان تامين شود، مردم جنوب استان نيز حق دارند كه بر اساس دستورالعمل ستاد تنظيم بازار مرغ مصرفي در اختيارشان قرار گيرد.”

وي افزود: “بعد از تصميم فرماندار سيرجان، با هماهنگي با مديركل جهاد كشاورزي و فرمانداران جنوب و پيگيريهايي كه صورت گرفت و تماس با استاندار قرار شد مانند روال گذشته سهميه مرغ پنج شهرستان بر اساس سرانه مشخص تامين و در اختيار مردم قرار گيرد.”

تبعیض و فقر تحمیلی بر مردمان بلوچ غرب مکران مملکت بلوچستان از زمان الحاق این مناطق بلوچستان به استان کرمان آغاز شده و همچنان ادامه دارد.