مسئولین اقدامی برای بازگشایی مرز و دسترسی مردم به آن اقدامی در دستور کار ندارند.

به گزارش رصد بلوچستان، از آنجایی که مرز برای مردم بلوچ و تامین معیشت آنها از نقش بسزایی برخوردار است، بسته بودن آن معیشت مردم و کسب و کار آنها را به شدت دچار رکود می کند.

مردم مناطق مختلف بلوچستان به دلیل نبود شغل مناسب و عدم توجه جمهوری اسلامی معیشت خود را از مرزهای بلوچستان تامین می کنند؛ اما بسته بودن آن و وعده های دروغین مسئولین، این مردم را در شرایط وخیمی قرار داده است.

در شهرستان #هیرمند با وجود وعده ی فرماندار مبنی بر بازگشایی مرز و تردد و جابجایی کالا توسط مردم، پس از گذشت ماه ها این وعده به سرانجام نرسیده است.

مرزنشینان شهرستان #هیرمند که در سال های گذشته توانسته بودند روابط خوبی با افغانستان به واسطه فروش سوخت مازاد خود به دست آورند بیش از یک سال است که نمی توانند در مرز تردد کنند.

بسته بودن مرز وضعیت معیشت مردم را به شدت تحت الشعاع قرار داده و دچار رکود شدید کرده است که مردم این منطقه خواستار رسیدگی و بازگشایی هر چه سریع تر مرزها برای لقمه ای نان شدند.