بنابرگزارش های مردمی دانش آموزان دختر از زیبا شهر تا داخل شهر کنارک پیاده به مدرسه می روند و سرویس ندارند .

یکی از منابع مطلع گفت: «در طول مسیر موتور سواران باعث مزاحمت دانش آموزان میشوند و بسیاری از والدین به دلیل نبود سرویس فرزندانشان را از تحصیل محروم میکنند.»

گفته میشود، سرویس مدارس فقط مختص فرزندان مسئولین است و برای دانش آموزان دیگر سرویسی اختصاص داده نشده است.