پس از کشتار سوخت بران توسط سپاه، فرماندهان سپاه نگران نافرمانی مدنی شهروندان بلوچ و عدم همکاری نیروهای بومی خود هستند.

به گزارش رصد بلوچستان، سپاه پاسداران پس از کشتار سوخت بران در نقطه صفر مرزی شمسر سراوان و سرکوب اعتراضات مردم بلوچ، از نافرمانی مدنی شهروندان بلوچ و عدم همکاری نیروهای بومی همانند سابق، احساس نگرانی و وحشت کرده است.

این نگرانی سپاه تا جایی پیش رفته که فرماندهان سپاه با به اجرا درآوردن طرح های مختلف درصدد جذب نیروی جدید هستند.

سپاه پس از کشتار سوخت بران و سرکوب اعتراضات به شدت تحت فشار بوده و از جانب ملت بلوچ به خاطر جنایت هایش در حال طرد شدن است.

یک منبع مطلع در این مورد گفت: ”بسیاری از نیروهای بومی سپاه به صورت مستقیم و غیرمستقیم دست از همکاری با این ارگان کشیده اند.“

این منبع افزود: ”برخی از مسئولین بومی پایگاه های سپاه نیز از عدم همکاری و شانه خالی کردن از مسئولیت خود خبر دادند که این بر نگرانی فرماندهان سپاه افزوده و آنها در حال جذب افراد جدید برای مدیریت پایگاه ها هستند.“

گفتنی است، از آنجایی که سپاه وجهه مردمی خود را از دست داده و بسیاری از نیروهای بومی که در مخبری از شهروندان شناسایی شدند، از حضور در ایست و بازرسی ها و یا همراهی با فرماندهان سپاه خودداری می کنند و این باعث فشار بیشتر به فرماندهان شده است.