هشتگ اعتراضی به گروگان گرفتن زنان بلوچ توسط جمهوری اسلامی ترند توییتر فارسی شد.

به گزارش رصد بلوچستان، فعالان سیاسی و مدنی بلوچ در کمتر از چند ساعت در اعتراض به گروگان گرفتن زنان بلوچ توسط جمهوری اسلامی، هشتگ

StopHostagingBalochWomen

را به ترند توییتر فارسی تبدیل کردند.

جمهوری اسلامی برای تحت فشار قرار دادن فعالان و مخالفان حکومت اقدام به گروگانگیری زنان بلوچ کرده است.

این اقدام جمهوری اسلامی مغایر با کنوانسیون های بین المللی و نقض حقوق بشر است.

در این راستا فعالان بلوچ با دادن فراخوان از همه اقشار خواسته بودند که اعتراض خود را نسبت به اقدامات فراقانونی جمهوری اسلامی نشان دهند که با مشارکت عموم مردم، این اعتراض به ترند برتر توییتر فارسی تبدیل شده است.