جمهوری اسلامی جهت سرعت بخشیدن برای به تاراج بردن سرمایه های ملت بلوچ، معدن مس و طلای جانجا را به سرمایه گذاران واگذار کرد.

به گزارش رصد بلوچستان، جمهوری اسلامی جهت سرعت بخشیدن برای به تاراج بردن سرمایه های ملت بلوچ، معدن مس و طلای جانجا را به بخش خصوصی واگذار کرد.

مدیر مجتمع طرح‌های اکتشافی و معدنی بلوچستان و سیستان گفت: “صورت جلسه تحویل زمین جهت انجام سرمایه گذاری به منظور اکتشاف تکمیلی، تجهیز و بهره برداری از معدن مس و طلای جانجا توسط نمایندگان کنسرسیوم برنده مزایده امضا و مبادله شد.”

جمهوری اسلامی قصد دارد با شروع فعالیت معدن مس و طلای جانجا، آن را هر چه سریع تر به مرحله بهره برداری برساند تا کارهای استخراج آن صورت بگیرد.

این در حالیست که این معادن متعلق به ملت بلوچ است که جمهوری اسلامی در حال استخراج آنها برای خود جهت پیشبرد اهداف در منطقه و هزینه برای جنگ های نیابتی در منطقه است.

گفتنی است، جمهوری اسلامی برای استخراج معادن بلوچستان بسیاری از زمبن های مردم بلوچ را که در مجاورت معادن قرار دارند مصادره کرده است.