با بی پول شدن حکومت، و در راستای فشار بیشتر بر مردم بلوچ، دادستان پهره به حکم ریاست قضایی وثیقه های زندانیان بلوچ را به مزایده گذاشته و زمین هایشان به نفع دولت مصادره شده است.

در خصوص این موضوع یک منبع مطلع به گزارشگر رصد گفت: «یکی از نزدیکانمان که وثیقه ۴۵۰ میلیون تومان گذاشته بود به نفع دولت به مزایده گذاشته شده و به صاحب منزل گفته اند یک میلیارد پول بدهد در غیر این صورت منزلش به نفع دولت ضبط میشود.»