«نمایندگان مردم بلوچ کجایید؟ چه کاری در این سال ها برای بلوچستان انجام داده اید؟»

یکی از مخاطبان رصد گفت: «اینجا شهرستان کنارک است که تبدیل به کویر شده از خیابان که رد شویم تمام لباس و سر و صورتمان پر از خاک میشود.

مسئولین شما فقط پنج دقیقه بیایید و در خیابان بایستید تا از وضعیت با خبر شوید و بعد بگویید مردم مقصر هستند حرف الکی میزنند.»