https://youtube.com/shorts/YjUA2G-gK4s

بیمارستان خاتم الانبیاء بنگلان فاقد امکانات و تجهیزات مناسب پزشکی است و در وضعیت نگران کننده قرار دارد.

به گزارش رصد بلوچستان، بیمارستان خاتم الانبیاء #بنگلان در سایه مدیریت ضعیف و بی تفاوتی مسئولین در وضعیت بغرنج و نگران کننده قرار دارد.

این بیمارستان دولتی در سال ۸۶ و با ۶۴ تخت خواب و به عنوان تخصصی افتتاح شد که فاقد امکانات و تجهیزات مناسب پزشکی است.

بسیاری از دیواره ها و سقف این بیمارستان که با پنل های گچی طراحی شده از بین رفته است و باعث شده تا حشرات موذی از آنها با مدیریت جمهوری اسلامی بیماران را دچار نگرانی کنند.

با وجود گلایه و انتقاد اهالی #بنگلان، مسئولین بیمارستان با بی تفاوتی با آن برخورد کرده و اقدامی در راستای تعمیر و ترمیم بافت های فرسوده آن در دستور کار ندارند.

این در حالیست که جمهوری اسلامی مدرن ترین و پیشرفته ترین بیمارستان ها و مراکز درمانی را در سوریه و آفریقا احداث کرده است، اما سهم مردم بلوچ با وجود داشتن سرمایه های هنگفت بیمارستان های بدون امکانات است.

نبود امکانات پزشکی از یک سو و از سوی دیگر مدیریت ضعیف مسئولین شهروندان را در تنگنا قرار داده و باعث نگرانی آنها شده است.