افراطی های جمهوری اسلامی نام مناطق بلوچستان بر تابلوی کوچه های دزاپ را پاک کردند.

به گزارش رصد بلوچستان، جمهوری اسلامی و عوامل افراطی آن در #دزاپ، نام مناطق بلوچستان را از روی تابلوی کوچه های دزاپ پاک کرده اند.

جمهوری اسلامی و عوامل آن نام تابلوهایی که منطقه ای از بلوچستان بر روی آنها نامگذاری شده را در منطقه #مهرشهر پاک کرده و این اقدامات همچنان ادامه دارد.

با توجه به غیرقانونی بودن این اقدام و ادامه دار بودن آن، مسئولین جمهوری اسلامی در دزاپ که حامی از این دست اقدامات هستند، سکوت کرده اند.

جمهوری اسلامی در راستای هویت زدایی ملی و فرهنگی ملت بلوچ پیشتر نیز نام بلوچستان را در ادارات، رسیدهای بانکی و … حذف کرده بود.

جمهوری اسلامی درصدد است تا با گسترش اقدامات ضد بلوچ در بلوچستان، آن را به یک اصل خود تبدیل کند تا اعتراضی از سوی مردم صورت نگیرد و گام به گام در حال انجام آن است.