مسئولین بهداشت دلگان یک نانوایی را به بهانه عدم رعایت موازین بهداشتی پلمب کردند.

به گزارش رصد بلوچستان، امروز ۲۴ آبان ماه ۹۹، مسئولین بهداشت شهرستان #دلگان یک نانوایی را به بهانه عدم رعایت موازین بهداشتی پلمب کردند.

این نانوایی در حالی به بهانه عدم رعایت موازین بهداشتی پلمب شده که گزارش ها از عدم بهداشت محیط در مرکز بهداشت دلگان حکایت دارد.

یک منبع مطلع در این مورد گفت: ”درمانگاه و مرکز بهداشت #دلگان از بهداشت کافی برخوردار نیست و سرویس های بهداشتی آن که بیماران برای انجام آزمایشات و نمونه برداری استفاده می کنند وضعیت مناسبی ندارند.“

این در حالیست که مسئولین بهداشت اقدامی برای رعایت بهداشت و رسیدگی به امورات درمانگاه #دلگان در دستور کار ندارند اما برای تحت فشار قرار دادن، مردم را در وضعیت دشواری قرار دادند.