یک واحد صنفی به بهانه عدم رعایت دستورالعمل های بهداشتی در فاریاب مملکت بلوچستان پلمب شد.

به گزارش رصد بلوچستان، طی بازدید روز گذشته ۹ آذرماه گشت ویژه کرونا در شهرستان #فاریاب مملکت بلوچستان، یک واحد صنفی به بهانه عدم رعایت دستور العمل های بهداشتی پلمب شد.

بیدلی مدیر شبکه بهداشت شهرستان #فاریاب مملکت بلوچستان با بیان این خبر اظهار داشت: “طی بازدید گشت ویژه کرونا یک واحد صنفی به علت عدم استفاده از ماسک و ازدحام در واحد صنفی توسط اماکن نیروی انتظامی پلمب شد.”

بیدلی با تاکید بر اینکه فعالیت واحدهای صنفی به منزله عادی بودن شرایط نیست اضافه کرد: “در صورت عدم رعایت دستور العمل های بهداشتی وضعیت شهرستان فاریاب مملکت بلوچستان نیز قرمز خواهد شد.”

وی با اشاره به اجرای طرح رعایت پروتکل ها عنوان کرد: “این طرح برای قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا با همکاری سپاه شهرستان انجام میپذیرد.”

واحدهای صنفی شهروندان در شهرهای مختلف مملکت بلوچستان در حالی به بهانه عدم رعایت پروتکل ها پلمب می شوند که در ادارات و دستگاه های دولتی هیچگونه پروتکلی رعایت نمی شود.