امروز ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۲، نیروهای بنیاد مسکن با همکاری نیروهای نظامی منازل بلوچ ها در منطقه کمپ همت آباد چابهار را بار دیگر به صورت هدفمندی تخریب کرد.

نیروهای نظامی با تخریب منازل بلوچ ها زمین هایشان را مصادره و جهت تغییر بافت جمعیتی به غیر بومیان و نظامیان واگذار میکنند.

در طرح تصرف سواحل بلوچستان، قرار است حدود ۱۰ میلیون جمعیت جدید در سواحل بلوچستان اسکان داده شود.