با کمبود و گرانی سیمان، ساخت و سازها تعطیل و کارگران بیکار شدند.

به گزارش رصد بلوچستان، با وجود وعده های مسئولین جمهوری اسلامی برای تنظیم بازار و ثبات قیمت ها، سیمان و دیگر مصالح ساختمانی با کمبود و افزایش سرسام آور قیمت ها روبرو شدند.

کمبود و گرانی سیمان باعث شده ساخت و سازها تعطیل و کارگران زیادی بیکار شوند و وضعیت معیشت آنها در شرایط اقتصادی که در حال رکود است بیش از پیش در تنگنا قرار بگیرد.

این در حالیست که داود شهرکی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت بلوچستان و سیستان گفته است که هیچ گونه کمبودی برای سیمان نداریم اما این روایت را شهروندان از شهرهای مختلف بلوچستان رد کردند.

بلوچی یکی از شهروندان در این مورد گفت: “سیمان در حالی در شهرهای بلوچستان با کمبود شدید مواجه شده که مردم برای خرید آن مقابل مصالح فروشان تجمع کرده و برخی از آن ها موفق به خرید آن به دلیل اتمام نمی شوند.”