بنا بر گزارش مدیرکل هواشناسی بلوچستان و سیستان کم بارشی در این استان ۲۱ ساله شد.

به گزارش رصد بلوچستان، محسن حیدری، مدیرکل هواشناسی بلوچستان و سیستان گفته،سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ با مجموع بارش ۳۵.۶ میلی متر باران به پایان رسید و سومین سال کم باران این استان در ۵۵ سال اخیر رقم خورد.

مدیر کل هواشناسی استان گفت: «داده های بلند مدت بارش نشان می دهد که این خطه در ۵۵ سال اخیر، ۲۱ سال کم بارش داشته که ۱۰ سال آن از دهه ۸۰ به بعد روی داده است.»

محسن حیدری افزود: «بررسی های ما نشان می دهد که در این دوره آماری تمام چهار نوع خشکسالی «هواشناسی»، «کشاورزی»، «هیدرولوژیکی» و «اجتماعی-اقتصادی» در بلوچستان و سیستان روی داده است.»

وی اظهار کرد: «گسترش حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ نظیر دزاپ، چابهار و پهره یکی از آثار و پیامدهای خشکسالی اجتماعی – اقتصادی است که در پی کوچ مردم روستاهای بی آب رخ داده است.»

مدیر کل هواشناسی بلوچستان و سیستان در ادامه گفت: «از ابتدای مهرماه سال گذشته تا پایان شهریور امسال تنها ۳۵.۶ میلی متر باران در استان باریده که سومین سال کم باران استان در ۵۵ سال اخیر است.»

فعالین بلوچ می گویند، جمهوری اسلامی با بی تدبیری و عدم مواجهه درست با بحران کم آبی در بلوچستان و عدم آزاد سازی آب سدهای بلوچستان باعث به وجود آمدن مشکلات بسیاری برای مردم بلوچ شده است.