نیروهای سپاه و وزارت دفاع دیروز چهارشنبه ۲۰ دی حدود یازده صبح از اطراف شهرک صنعتی چابهار اقدام به پرتاب راکت کردند.

این راکتها در هفته های اخیر چندین بار انجام شده است و گویا تمرین های نظامی هستند که از چادرها و کانکسهای نظامی زدند و در منطقه صحرایی آزمایش راکتی و موشکی دارند انجام میدهند.

علاوه بر این راکتهایی که گویا در محوطه پتروشیمی سقوط کردند یکی از موشکها هم در خود پایگاه صحرایی سپاه منفجر شده و یکی از نیروهای سپاه کشته شده است.

پوکه ها و قطعات راکت ها و موشکها نزدیک بود بر سر مردم سقوط کنند و چند کشته به جا بگذارند ولی خوشبختانه واقعه ناگواری اتفاق نیفتاده است.

همچنین گزارش شده در این رزمایش ۱۱ نفر از نیروهای سپاه زخمی شده اند که دو نفر حالشان وخیم است و در بیمارستان سیدالشهدا چابهار بستری هستند.