با وجود جو شدید امنیتی و استقرار نیروهای سرکوبگر، کارگران معدن آسمینون در حال گسترش اعتراضات هستند.

به گزارش رصد بلوچستان، امروز ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، کارگران معدن آسمینون منوجان مملکت بلوچستان با وجود جو شدید امنیتی و استقرار نیروهای سرکوبگر در حال گسترش اعتراضات هستند.

نیروهای یگان ویژه و ضد شورش جهت سرکوب معترضان در جاده ها و دیگر نقاط شهرستان #منوجان مستقر شده اند.

با وجود فضای شدید امنیتی، کارگران معدن آسمینون در حال گسترش اعتراضات هستند و دیگر شهروندان نیز به آنها پیوسته اند.

همچنین کارگران معدن آسمینون، محور #کهنوج مملکت بلوچستان به بندرعباس را بسته اند.

نماینده این کارگران شرط پایان اعتراضات را استخدام مجدد نیروهای اخراج شده و پرداخت مطالبات مزدی خود اعلام کرده است.