در سال ۱۸۷۱ میلادی با ایجاد مرز گلد اسمیت بلوچستان به دو بخش شرقی و غربی تقسیم شد.

به گزارش رصد بلوچستان، بلوچستان سرزمینی پهناور و یکپارچه بود که با فشار ژنرال گلداسمیت انگلیسی و حضور هیئت گجر و بلوچ ها در گوادر قراردادی بسته شد که بلوچستان را به دو بخش شرقی و غربی تقسیم کرد.

میرخدادادخان در زمان بازی بزرگ انگلیس و روسیه و قراداد گلداسمیت شاه کشور مستقل بلوچستان بود و از رود سند تا نزدیک بمپور حکمرانی می کرد.

در آن زمان لشکر قاجاریه بمپور را تصرف کرده بود و انگلیس مانع از حمله میرخدادادخان به لشکر قاجاریه به فرماندهی ابراهیم خان بمی شد.

بخاطر ضعف دولت بلوچستان بر اثر جنگ های طولانی و سیاست ها و قدرت انگلیسی از یک طرف و حملات قاجاریه، سرانجام در سال ۱۸۷۱ میلادی از کوهک و گواتر تا سیاه کوه از حکومت بلوچستان جدا و تحت اداره قشون اشغالگر قاجار درآمد.

۲۸ ژانویه ۱۸۷۱ میلادی برابر با ۸ بهمن ۱۲۴۸ شمسی بلوچستان به دو قسمت شرقی و غربی تقسیم شد.