در سالهای اخیر سیاست افزایش جمعیت در ایران اجرا می شود اما در بلوچستان از خانواده ها خواسته می شود پیشگیری کنند و چه بسا بدون اجازه، پزشکانی غیر بومی اقدام به ایجاد شرایطی برای ناتوان سازی از زایمان نموده اند.

به گزارش رصد بلوچستان، پس از گزارش های مختلف مردمی در خصوص سیاست کاهش نسل در بهداری‌ها و مراکز بهداشت بلوچستان بر عکس مناطق دیگر در جغرافیای ایران، یک دکتر به نام «….ریگی» مدعی شده این موضوع شایعه است.

خانم دکتر ریگی برای استناد بر شایعه بودن و خنده دار بودن این گزارش های مردمی گفته: «زنان بلوچ» هستند که ‌به ما مراجعه میکنند و بخاطر اینکه همسرشان «بدون رعایت نکات پیشگیری اقدام به رابطه جنسی کرده گلایه و شکایت می کنند.»

این اظهارات عجیب در حالی از خانم ریگی بیان می شوند که سیاست کاهش نسل از سوی حکومت در حال اجراست و کسی عدم پیشگیری مردان را عقیم سازی نخوانده است.

سیاست های کاهش نسل و عقیم سازی زنان بلوچ به صورت پنهان و غیر علنی و با اراده نیروهای امنیتی انجام می شوند.

از سوی دیگر رسانه های داخلی نیز بر سیاست توزیع امکانات پیشگیری صحه گذاشته و گزارشی اخیرا در تسنیم نیز پخش شده بود.

یک منبع مطلع با اشاره به این سخنان خانم ریگی گفت: «به نظر میرسد یا خانم ریگی از این موضوع اطلاع ندارند یا کسی به او گفته که این اظهارات را بیان کند.»

در روزهای اخیر به شهادت کارمندان بهداری ها و مراجعان، همواره به زنان بلوچ پیشنهاد می شود که پیشگیری کرده و بیش از سه فرزند نداشته باشند و در مواردی بدون اطلاع زنان پس از زایمان اقدام به بستن لوله ی رحم آنها می کنند.