جان باختن یک سوخت بر بلوچ در پی حادثه رانندگی در منطقه مرزی جالق؛ همسر وی زخمی و یکی از دوستانش در کما بسر میبرد

در تاریخ ۲۴ دی ماه ۱۴۰۲، یک سوخت بر بلوچ…

ادامه خواندنجان باختن یک سوخت بر بلوچ در پی حادثه رانندگی در منطقه مرزی جالق؛ همسر وی زخمی و یکی از دوستانش در کما بسر میبرد

You have reached end of the world!

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد